JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA JURK EDIH-A

Na temelju Ugovora između Europske komisije i Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (GRANT AGREEMENT Project 101083963 — JURK EDIH, DIGITAL-2021-EDIH-01) na snazi od 1. prosinca 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja i Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara – podrška za digitalne centre za inovacije C1.1.2. R4-I1, KLASA 402-07/22-01/02, URBROJ 517-03-03-01-01-23-2, od 30. ožujka 2023. godine), Programa dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (u daljnjem tekstu: Program potpora), kojeg je donio Ministar gospodarstva i održivog razvoja dana 20. siječnja 2023.1, a koji je objavljen na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr/, ravnateljica javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA JURK EDIH-A

1. Pravo korištenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:

1. mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi),
2. mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije
3. javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost

2. Trajanja Javnog poziva

Javni poziv otvoren je od 18. svibnja 2023. do 30. studenoga 2025. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

3. Vrste usluga JURK EDIH-a

Polazeći od odredbi Uredbe 2021/694 i Programa Digitalna Europa 2021.-2027., Europski digitalni inovacijski centri (u daljnjem tekstu: EDIH-ovi) pružaju usluge usmjerene na podršku javnom i privatnom sektoru u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva i poticanja inovacija, a odnose se na sljedeće:

1. Testiranje prije ulaganja,
2. Razvoj vještina i osposobljavanje,
3. Podrška za pristup financijskim sredstvima, i
4. Umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava.

Usluge su detaljnije opisane u Katalogu usluga, koji je Prilog 4. ovog Javnog poziva.
1 KLASA: 402-07/22-01/08, URBROJ: 517-03-03-23-8,od 20. siječnja 2023.

Za korištenje usluga JURK EDIH-a iz točke 1) testiranje prije ulaganja, MSP-ovima se dodjeljuju:
✓ potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014
✓ potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014.

Za korištenje usluga JURK EDIH-a iz točke 2) razvoj vještina i osposobljavanje, 3) podrška pristupu financijskim sredstvima i 4) umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava, MSP-ovima se dodjeljuju:
✓ potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014

Malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za korištenje usluga iz točke 1) testiranje prije ulaganja se dodjeljuju:
✓ potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014.

4. Procjena vrijednosti usluga

Sukladno članku 12. Programa potpora, najviši iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije tijekom trogodišnjeg razdoblja, koje započinje na dan dodjele potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe 651/2014) iznosi 200.000,00 EUR.

5. Cjenik usluga JURK EDIH-a

Cjenik usluga JURK EDIH-a u kojem su navedeni opisi usluga, pružatelji usluge, lokacije i tržišne cijene te iznosi državne potpore nalazi se u Prilogu br. 3 ovog Javnog poziva.

6. Vrijednost dodijeljene državne potpore

U odnosu na cijene usluga utvrđene Cjenikom usluga, korisnik usluge koristi besplatno, a potpora se obračunava najviše do 50% iznosa tržišne vrijednosti cjenikom utvrđene usluge i predstavlja državnu potporu.
Samo razlika između tržišne cijene/naknade i umanjene naknade za usluge koje se pružaju MSP-ovima i malim poduzetnicima srednje tržišne kapitalizacije predstavlja državnu potporu.

7. Pružatelji usluga JURK EDIH-a
Pružatelji navedenih vrsta usluga (točka 3. Javnog poziva) su sljedeći članovi JURK EDIH-a:

• Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Hrvatska;
• Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (FOI), Hrvatska;
• Institut za fiziku (IoP), Hrvatska;
• Veleučilište Par (PAR), Hrvatska;
• HASHNET D.O.O. (HashNET), Hrvatska;
• FLane, svetovanje in izobrazevanje doo (FL), Slovenija;
• Lipička razvojna i turistička agencija Lira d.o.o. (AICL), Hrvatska.

8. U slučaju pružanja usluga JURK EDIH-a krajnjim korisnicima koji su poduzetnici u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, radi se o dodjeli državne potpore sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (Program je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Industrija/Natje%C4%8Daji//Program%20dr%C5%BEavnih%20potpora%20EDIH.pdf

9. Davatelj državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;

10. Uvjeti i način dodjele i korištenja državnih potpora detaljno su uređeni Uputama za postupanje i načinu korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara, koje su u Prilogu 2 ovom Javnom pozivu;

11. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore i ostali obrasci koje je svaki poduzetnik, koji iskaže interes za korištenje usluga člana JURK EDIH-a na temelju Javnog poziva dužan ispuniti i dostaviti prilikom prijave na poziv (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5) nalaze se u ovom pozivu (pod Obrasci);

12. Obrazac 6 ispunjava samo Podnositelj zahtjeva usluga iz Javnog poziva JURK EDIH-a koji nije poduzetnik u smislu pravila o potporama te se na istoga ne odnose obveze podnošenja zahtjeva za potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i nalazi se u ovom pozivu (pod Obrasci).

13. Prijave na ovaj Poziv dostavljaju se e-mailom na adresu edih@rk-smz.hr ili se šalju poštom ili se dostavljaju osobno na jednu od adresa:

• Zagrebačka 44, 44000 Sisak (SI-MO-RA d.o.o.);
• Radnička 2L, 44330 Novska (SI-MO-RA d.o.o. – Inkubator PISMO 2);
• Pavlinska 2, 42000, Varaždin (FOI);
• Trg Riječke rezolucije 4, 51000, Rijeka (PAR)
• Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin (Zagreb – HashNET)
• Marije Terezije 27, 34551 Lipik (AICL)

Javni poziv

PRILOZI 

Prilog 1
Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima – Prilog 1 Program državnih potpora EDIH

Prilog 2
Upute za postupanje i način korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara – Prilog 2 Upute za postupanje_EDIH PDP

Prilog 3
Cjenik usluga JURK EDIH-a – Prilog 3 Cjenik usluga

Prilog 4
Katalog usluga JURK EDIH-a – Prilog 4 Katalog usluga

OBRASCI

Obrazac 1 Zahtjev za dodjelu državne potpore – Obrazac 1. Zahtjev za dodjelu državne potpore

Obrazac 2 Izjava o prihvatljivosti krajnjeg korisnika – Obrazac 2 Izjava o prihvatljivosti krajnjeg korisnika

Obrazac 3 Izjava o ispunjavanju uvjeta i istinitosti podataka – Obrazac 3. Izjava o ispunjavanju uvjeta i istinitosti podataka

Obrazac 4 Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu – Obrazac 4. Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu

Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima – Obrazac 5. Izjava o nepromijenjenim okolnostima

Obrazac 6 Izjava o obavljanju negospodarske djelatnosti – Obrazac 6. Izjava o obavljanju negospodarske djelatnosti

Podijeli sadržaj: